Advance Search

column
Research on the distribution law of downward mining stress field in close-distance coal seam and reasonable location of the roadway
LIU Hongtao, HAN Zhou, HAN Zijun, GUO Xiaofei, WEI ShengJie, LUO Zilong, HU Zhengbao
2024, 52(5): 1-10. DOI: 10.12438/cst.2022–1554
Abstract FullText HTML PDF
Study on optimization of key parameters of thick hard roof cutting and retaining roadway in inclined coal seam
SHI Weiping, LI Zhaoying, LIU Changtao, LYU Yanwei, ZHANG Haoran, YANG Tao
2024, 52(5): 11-24. DOI: 10.12438/cst.2023-1627
Abstract FullText HTML PDF
Study on influence of fracture development process on compaction area of overlying strata in working face
LIU Qi, DA Yuxin, CAO Guangyong, LI Qinghai, ZHAO Jinhai, JIANG Changbao
2024, 52(5): 25-35. DOI: 10.12438/cst.2023-0792
Abstract FullText HTML PDF
Failure characteristics and strength formation mechanism of cement-fly ash based cemented gangue backfill
LI Xiaolei, DU Xianjie, FENG Guorui, JU Feng, WANG Jianwei, LIU Wenhao, ZHENG Yuanxiang
2024, 52(5): 36-45. DOI: 10.12438/cst.2023–0794
Abstract FullText HTML PDF
Study on a mathematical model and experiments for nonlinear seepage in complex crushed rocks with mud-rock slurry
LIU Weitao, ZHAO Jiyuan, HUO Zhichao, YANG Chunhui, HAN Mengke, WU Haifeng, LI Beibei
2024, 52(5): 46-59. DOI: 10.12438/cst.2023-1152
Abstract FullText HTML PDF
Evolution of microcracks and energy of granite during shear test with PFC3D
GUO Jizhe, FENG Zengchao, LI Xuecheng
2024, 52(5): 60-70. DOI: 10.12438/cst.2023-0669
Abstract FullText HTML PDF
Study on three-dimensional mesoscopic evolution characteristics and disturbance factors of coal open fractures
WANG Lei, LIU Huaqiang, CHEN Lipeng, LIU Huaiqian, LI Shaobo, ZHU Chuanqi, FAN Hao
2024, 52(5): 71-83. DOI: 10.12438/cst.2023-1635
Abstract FullText HTML PDF
Study on deterioration of mechanical properties and statistical damage model of freeze-thaw loaded sandstone
ZHANG Erfeng, LIU Hui, KANG Yueming, YANG Jinhu
2024, 52(5): 84-91. DOI: 10.12438/cst.2023-0693
Abstract FullText HTML PDF
Study on influence of natural fractures on initiaition and propagation of hydraulic fracturing coal
JIANG Changbao, YANG Yihao, LIU Huihui, GUO Jianquan, FU Yinlan, WU Jiayao
2024, 52(5): 92-101. DOI: 10.12438/cst.2023-0813
Abstract FullText HTML PDF
Characterization of fissure distribution of overburden rock under roof cutting and entry retaining based on key strata theory
SHUANG Haiqing, XIN Yueqiang, LI Shugang, LIN Haifei, ZHOU Bin, SHANG Yingzhi, LIU Sibo
2024, 52(5): 102-113. DOI: 10.12438/cst.2023-1368
Abstract FullText HTML PDF
Study on the model of staged and cluster fracturing to control the gas in driving roadway by horizontal well in roof strata
WANG Bo, HOU Enke, MA Liang, SUN Siqing, DU Xinfeng, YANG Jianchao, WANG Zhengxi, SHAN Yuanwei
2024, 52(5): 114-126. DOI: 10.12438/cst.2023-0736
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on explosion venting processes and venting enhancement methods of the coal mine air shaft based on CESE method
SONG Weibin, SUN Yuning, WANG Yonglong, WANG Zhiming
2024, 52(5): 127-138. DOI: 10.12438/cst.2023-0707
Abstract FullText HTML PDF
Study on the air permeability characteristics of coal gangue dump slope gangue particles
WANG Wencai, WANG Peng, WU Zhoukang, LI Yangkang, YANG Shaochen
2024, 52(5): 139-151. DOI: 10.12438/cst.2023-0831
Abstract FullText HTML PDF
Conception of coordinated development technology system for coalbed methane and underground coal gasification in inclined coal seams
WEI Bo, YANG Shuguang, LI Xin, WANG Shuangming, SHI Qingmin, YANG Lanhe, WANG Gang, FU Xuehai, SU Hongmei, JIA Chao, HU Zhenpeng, ZHAO Chen
2024, 52(5): 152-165. DOI: 10.12438/cst.2024-0265
Abstract FullText HTML PDF
A prediction method for coalbed methane development sweet spots based on hierarchical analysis and grey fixed-weight clustering: taking Shizhuangbei block as an example
ZHANG Yafei, ZHANG Songhang, DENG Zhiyu, WANG Ruixin, LIU Guangjing
2024, 52(5): 166-175. DOI: 10.12438/cst.2023-0708
Abstract FullText HTML PDF
Composition characteristics and genetic mechanism of ultra thick coal seams: A case study of Middle Jurassic in Yuqia Area, Northern Qaidam Basin
LIU Bingqiang, WANG Min, WANG Dongdong, CAO Yupeng, YAN Zhiming
2024, 52(5): 176-190. DOI: 10.12438/cst.2023-1004
Abstract FullText HTML PDF
Research progress in the geochemistry characteristics of scandium in Chinese coals
LI Xiuli, CHEN Jian, LI Yang, QI Xiaowei, WANG Jiayi, LIU Wenzhong
2024, 52(5): 191-208. DOI: 10.12438/cst.2023-0905
Abstract FullText HTML PDF
Study on aggregate accumulation and growth mechanism in underground dynamic water cutting-off construction
SU Peili, YANG Shu, LIU Feng
2024, 52(5): 209-221. DOI: 10.12438/cst.2023-0706
Abstract FullText HTML PDF
LMIENet enhanced object detection method for low light environment inunderground mines
TIAN Zijian, YANG Kang, WU Jiaqi, CHEN Wei
2024, 52(5): 222-235. DOI: 10.12438/cst.2023-0675
Abstract FullText HTML PDF
Precise positioning method of tunneling machine for inertial navigation and visual information fusion
MAO Qinghua, ZHOU Qing, AN Yanji, XUE Xusheng, YANG Wenjuan
2024, 52(5): 236-248. DOI: 10.12438/cst.2023-1003
Abstract FullText HTML PDF
Roadway anchor hole recognition and positioning method based on image and point cloud fusion
WANG Hongwei, LI Jin, YAN Zhirui, GUO Junjun, ZHANG Fujing, LI Chao
2024, 52(5): 249-261. DOI: 10.12438/cst.2023-1050
Abstract FullText HTML PDF
Accurate identification method of coal and gangue based on geometric feature constraints by DE-XRT
HE Lei, GUO Yongcun, ZHI Ya, WANG Shuang, LI Deyong, HU Kun, CHENG Gang
2024, 52(5): 262-275. DOI: 10.12438/cst.2023-1276
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive intelligent coupling control of hydraulic support and working face system for 6−10 m super high mining in thick coal seams
HAN Huijun, WANG Guofa, XU Yongxiang, ZHANG Jinhu, LEI Sheng, LI Yanpeng
2024, 52(5): 276-288. DOI: 10.12438/cst.2023-1692
Abstract FullText HTML PDF
Influence of impact velocities of hammer crusher on crushing effect and utilization efficiency of fracture energy in green sandstone
ZHAO Huanshuai, PAN Yongtai, YU Chao, QIAO Xin, CAO Xingjian, NIU Xuechao, YUE Fankai
2024, 52(5): 289-300. DOI: 10.12438/cst.2024-0006
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on CO2 mineralization of coal-based solid waste containing calcium and magnesium and its product performance
GAO Ying, TU Yanan, WANG Weidong, LI Zhen, QI Yongxin, ZHANG Jiafeng
2024, 52(5): 301-315. DOI: 10.12438/cst.2023-0902
Abstract FullText HTML PDF
Research on carbon dioxide capture and storage technology: a case study of Shaanxi Coal Group Yulin Chemical Co., Ltd.
XIAO Jiang, SONG ShiJie, LIU Lanlan, BAI Zhixue
2024, 52(5): 316-323. DOI: 10.12438/cst.2023-0808
Abstract FullText HTML PDF
Study on CRIP process of underground coal gasification coupled with high-power microwave heating
GE Tengze, WANG Chuangye, LIU Meng, LIU Danlu, GAO Ersi, WU Song, YUAN Shuxia, FAN Yuguang
2024, 52(5): 324-334. DOI: 10.12438/cst.2023-0782
Abstract FullText HTML PDF
Effect of inherent minerals on nitrogen migration during hydropyrolysis of brown coal
ZHENG Panpan, DU Yujie, WANG Yonggang, LIN Xiongchao, WANG Xinxiang, GENG Geng, ZUO Mengdi
2024, 52(5): 335-344. DOI: 10.12438/cst.2023-0529
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on reconstruction material of impervious layer in open-pit mine external dump in arid area
MA Li, WANG Xiaomin, ZHANG Qifeng, LUO Qiang, HU Yan, MA Ning, LI Mengbo
2024, 52(5): 345-353. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0195
Abstract FullText HTML PDF
Effects of AMF inoculation on plant-soil ecological stoichiometry and nutrient recovery in Shendong mine
WANG Dongdong, XIAO Li, BI Yinli, NIE Wenjie, ZHANG Ke
2024, 52(5): 354-363. DOI: 10.12438/cst.2023-0273
Abstract FullText HTML PDF