Advance Search

Online First

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Solving hydrogeological parameters of thick sandstone based on various analytical and numerical methods
ZHOU Quanchao, LIU Ling, LI Jisheng, YIN Caiyun
DOI: 10.12438/cst.2023-0927
Abstract FullText HTML PDF
Process optimization and application of three-soft thick coal seam remining roadway anchor digging integrated machine
JIA Housheng, HUANG Dongshan, FANG Zhenzhu, LI Dongfa, CHANG Lining, WANG Guoying
DOI: 10.12438/cst.2023-1530
Abstract FullText HTML PDF
Study on floor stress distribution law and roadway layout of close distance coal seams
ZHANG Jie, SUN Jianping, HE Yifeng, ZHANG Yiming, PANG Haibo, WU Haohao, ZHANG Jianchen, PENG Bing
DOI: 10.12438/cst.2023-1063
Abstract FullText HTML PDF
Application of intelligent top-coal caving technology in overlying aquifer protection of extra-thick coal seam
CHENG Weixuan, CHEN Jingchuan, ZHANG Lihui, LIU Shengyou, HE Xin, PAN Weidong
DOI: 10.12438/cst.2023-1036
Abstract FullText HTML PDF
Variation characteristics of substrate and flora metabolism associated with co-fermentation of coal and corn straw
XU Qiang, GUO Hongyu, ZHANG Minglu, BAI Xiujia, ZHAO Yue
DOI: 10.12438/cst.2024-0260
Abstract FullText HTML PDF
The influence of fracturing reconstruction of coalbed methane Wells on gas production and development suggestions in Guizhou Province: Taking Panguan syncline as an example
HU Haiyang, YAN Zhihua, LOU Yi, DU Zhigang, LI Quanzhong, CHEN Jie, GAO Wei
DOI: 10.12438/cst.2024-0188
Abstract FullText HTML PDF
Study on the propagation law of cracking and permeability enhancement caused by blasting in deep high-gas coal seams
ZHANG Xin, LIU Zegong, ZHANG Jianyu, FU Shigui, QIAO Guodong, YANG Shuai, CHANG Shuai
DOI: 10.12438/cst.2023-1622
Abstract FullText HTML PDF
Research on energy instability disaster of composite coal based on unsteady diffusion
QIN Yujin, SU Weiwei, LU Shouqing, LI Mingjie
DOI: 10.12438/cst.2023-0984
Abstract FullText HTML PDF
Gas isotope variation characteristics and genetic identification of coalbed methane in Yuwang Block
WANG Fangfang, WU Caifang, DU Mingyang, TANG Yiran, WANG Cong, WEN Dexiu
DOI: 10.12438/cst.2023-1253
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and electrocatalytic performance of gasification slag residual carbon particle electrode
YAN Qi, LI Jian, ZHU Jufen, WEN Jiale, WEI Qingbo, CHEN Bi, YAN Long, ZAN Lingxing, SHANG Junfei, YANG Yonglin
DOI: 10.12438/cst.2024-0447
Abstract FullText HTML PDF
TEPA modification Cu-BTC@SiO2 preparation of composite aerogel and its CO2 capture characteristics
ZHOU Gang, YANG Siao, WANG Kaili, DONG Xiaosu, LIU Rulin, SUN Biao, XU Cuicui
DOI: 10.12438/cst.2023-1044
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative assessment and case study of CO2 geological storage in deep coal seams
LIU Cao, ZHAO Chunhui, ZHONG Fuping, QIN Shujie, WEI Canglong
DOI: 10.12438/cst.2023-0889
Abstract FullText HTML PDF
Short term production planning of open-pit coal mine based on UAV data
FU Ensan
DOI: 10.12438/cst.2023-1271
Abstract FullText HTML PDF
Coal mine conveyor belt foreign object detection based on feature enhancement and Transformer
GAO Han, ZHAO Peipei, YU Zheng, XIAO Tao, LI Xiaoli, LI Liangxian
DOI: 10.12438/cst.2023-1336
Abstract FullText HTML PDF
Study on properties of polypropylene fiber-modified ultrafine cement composite grouting materials
ZENG Xiwen, WANG Yanfen, ZHAO Guangming, CHENG Xiang, AI Jie, LI Yingming, MENG Xiangrui
DOI: 10.12438/cst.2023-1292
Abstract FullText HTML PDF
Practicability analysis of hydraulic support design system for steeply dipping coal seam inclined pseudo inclined working face
WU Yongping, HU Tao, HU Bosheng, XIE Panshi, DU Yuqian, YAN Zhuangzhuang, WANG Tong, LIU Baoheng
DOI: 10.12438/cst.2023-1451
Abstract FullText HTML PDF
Effect of coal mining on net primary productivity of vegetation in Shendong mining area
NIU Hongbo, TIAN Shaoguo, ZU Pengju, CAO Manhong, QU Shaodong, DONG Qiguang, LI Bingqian, JIANG Zeyu, BI Yinli, YUE Hui
DOI: 10.12438/cst.2023-1026
Abstract FullText HTML PDF
Differences between reverse and normal shear in failure characteristics of layered rocks
LI Zhen, WU Guanyang, SI Shangjin, LIU Guangxu, LI Mingming, ZHANG Chengxiang, XU Rongchao
DOI: 10.12438/cst.2024-0222
Abstract FullText HTML PDF
Research on treatment technology of water leakage from coal mine vertical drilling shaft lining based on ground directional drilling grouting
WANG Xuesong, CHENG Hua, RONG Chuanxin, YAO Zhishu, YU Dayou
DOI: 10.12438/cst.2023-1261
Abstract FullText HTML PDF
Research on the mechanism of fracture grouting diffusion and its application based on slurry-rock mass coupling effect
ZHAI Minglei, BAI Haibo
DOI: 10.12438/cst.2023-1239
Abstract FullText HTML PDF
Desorption-spontaneous combustion of gas-bearing coal under high temperature and pressure conditions: an experimental study
TIAN Fuchao, LI Zhenrong, LI Shuaikui, SU Jiahao, LIU Xianglan, JIANG Wenzhong
DOI: 10.12438/cst.2023-1046
Abstract FullText HTML PDF
Synergistic benefit analysis of carbon sink capacity and biodiversity function of artificial ecosystems in mining reclamation sites
ZHANG Xiaoping, LI Zichen, WANG Yu, WU Zhiyao, WU Dabala, MEN Cong
DOI: 10.12438/cst.2023-1242
Abstract FullText HTML PDF
Judgment technique for over-exploration of water-conducting channels based on process analysis and fuzzy comprehensive evaluation
LI Jianlin, XUE Yang, WANG Xinyi, XU Bobo, GUO Shuitao
DOI: 10.12438/cst.2023-1269
Abstract FullText HTML PDF
Research on mechanism of fracture formation, pressure relief, and permeabilityenhancement with composite technology of cavitation and CO2-frac
YAN Zhiming, ZHANG Xinsheng, ZHANG Junsheng, YANG Baige, CAO Yunxing, LI Shumin, DONG Runping
DOI: 10.12438/cst.2023-1091
Abstract FullText HTML PDF
Study on stress evolution and damage fracture of cut blasting in high in-situ stress roadway
DING Chenxi, LIANG Xintong, YANG Renshu, GUO Xiao, YANG Yang, ZHOU Jun, ZHU Xinguang
DOI: 10.12438/cst.2023-0852
Abstract FullText HTML PDF
Analytical solution of predicting rib spalling depth of fully-mechanized coal working face based on tri-linear strain softening model
CHI Guoming, LI Gang, ZHANG Chunhui, XU Gang
DOI: 10.12438/cst.2023-1927
Abstract FullText HTML PDF
Study on symmetric creep model based on creep curves and parametric sensitivity analysis
LIU Wenbo, ZHANG Shuguang, HUANG Xiang, LIU Yipin
DOI: 10.12438/cst.2023-1084
Abstract FullText HTML PDF
Study on strength limit neighborhood range of gas-bearing coal rock under different loading conditions
WANG Bo, MA Shiji, TIAN Zhiyin, REN Yongzheng, WANG Jun, HUANG Wanpeng, WANG Ling
DOI: 10.12438/cst.2023-1034
Abstract FullText HTML PDF
Research on hydration mechanism of nano-alumina modified cementing cement
LIANG Yunpei, LIU Ying, ZOU Quanle, WANG Xin
DOI: 10.12438/cst.2023-0951
Abstract FullText HTML PDF
Interaction analysis of surrounding rock and bolting-shotcrete U-shaped steel support structure in deep soft rock roadway
MENG Qingbin, SONG Ziming, LIU Bin, HUANG Bingxiang, PU Hai, WANG Congkai, XIN Xuekui
DOI: 10.12438/cst.2023-1059
Abstract FullText HTML PDF
Failure mechanism of tip-to-face roof based on energy method and experimental investigation of support-strata interaction
SONG Gaofeng, HUANG Peng, LI Hehe, ZAN Minghui, KONG Dezhong, ZHANG Pengfei
DOI: 10.12438/cst.2023-0957
Abstract FullText HTML PDF
Research on influencing factors for drilling rate in coal mines and its intelligent prediction methods
DAI Jianbo, WANG Zhongbin, ZHANG Yan, SI Lei, WEI Dong, ZHOU Wenbo, GU Jinheng, ZOU Xiaoyu, SONG Yuyu
DOI: 10.12438/cst.2023-1461
Abstract FullText HTML PDF
Multi-source remote sensing identification of underground coal fires based on the fusion of surface temperature and deformation.
YU Hao, ZHANG Haolei, ZHANG Ziyan, SHAO Zhenlu, ZHAO Hongfeng, YAN Shiyong
DOI: 10.12438/cst.2023-1201
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on determination of residual space volume of adsorption tank by vacuum filled He method
LEI Hongyan
DOI: 10.12438/cst.2024-0517
Abstract FullText HTML PDF
Coal Gangue Image Recognition Model based on CSPNet-YOLOv7 Target Detection Algorithm
WEI Xiaolong, WANG Fangtian, HE Dongsheng, LIU Chao, XU Dalian
DOI: 10.12438/cst.2023-0546
Abstract FullText HTML PDF
Fracturing fracture propagation law of coal seam and its influencing factors in the Shizhuang North Block
HAN Wenlong, LI Yong, WANG Li, WANG Yanbin
DOI: 10.12438/cst.2023-0517
Abstract FullText HTML PDF
Sound identification method of coal mine gas and coal dust explosion based on wavelet scattering transform
YU Xingchen, . LI Xiaowei
DOI: 10.12438/cst.2022-1849
Abstract FullText HTML PDF
Study on mine water inrush source discrimination method based on Piper- hierarchical clustering - gray rational analysis
PAN Jun
DOI: 10.12438/cst.2023-0918
Abstract FullText HTML
Developing of the evaluation of water inrush risk from coal seam floor
YAO Hui, YIN Huichao, YIN Shangxian, HOU Enke, BI Meng, LIAN Huiqing, XIA Xiangxue, LIANG Manyu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0346
Abstract FullText HTML PDF
Study on the characteristics and microscopic mechanism of coal spontaneous combustion based on programmed heating experiment
LIU Yao, WANG Fusheng, DONG Xuanmeng, Gao Dong
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0567
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of coal seam roof water-bearing risk area via anisotropic high-resolution seismic processing
LI Huiting, CHANG Suoliang, ZHANG Sheng, LIU Bo, ZHAO Xing, YU Pan
DOI: 10.12438/cst.2023-0376
Abstract FullText HTML PDF
Research status and prospect of rock breaking form in mechanized excavation of mining hard rock roadway
LI Chao, LU Yiqiang, CHEN Zhao, YI Haiyang, WANG Mingyao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-0211
Abstract FullText HTML PDF
Geochemical characteristics and paleoenvironmental significance of the Xishanyao Formation coal in the eastern Junggar Basin
XU Xiaotao, NING Shuzheng, SUN Jie, WANG Huayao, LI Baowan, ZHANG Jianqiang, DING Lian
DOI: 10.12438/cst.2023-0640
Abstract FullText HTML PDF
Research on soil improvement and engineering application under mixed application of environmental materials in alpine mining areas
KONG Lingjian, ZHANG Lin, REN Jie, ZENG Yang, HUANG Zhanbin
DOI: 10.12438/cst.2023-1900
Abstract FullText HTML PDF
Data-driven regional characteristic analysis and partition prediction of support load in deep well and ultra-long working face
GONG Shixin
DOI: 10.12438/cst.2023-0607
Abstract FullText HTML PDF
Fault diagnosis method of rolling bearing of mine main fan based on transfer learning
CUI Wei, MENG Guoying, WAN Xingwei
DOI: 10.12438/cst.2023-0903
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence characteristics of Sr in coal from Tashan Coal Mine in Datong,Shanxi Province
MEN Changyu, SONG Xiaoxia, MA Hongtao, LI Wei, YAN Jiwei, GAO Wenxuan
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0022
Abstract FullText HTML PDF
SC-XGBoost based soft measurement method for coal low heat value in power station
QIAO Shichao, WANG Yi’nan, LYU Jiayang, CHEN Heng, LIU Tao, XU Gang, ZHAI Rongrong
DOI: 10.12438/cst.2023-0241
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of effect of temperature and pressure on the desorption rate of coal bed methane
ZHAI Yingquan, SONG Dangyu, LI yunbo
DOI: 10.12438/cst.2023-0958
Abstract FullText HTML PDF
Experimental research on low and strength characteristics of coal slime based cemented filling material
AN Baifu, YI Qiaomei, ZHAO Xiang, YU Weijian, WANG Dongda, WANG Jiale
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1733
Abstract FullText HTML PDF
Study on oxidation characteristics of coal gangue with different moisture content under water immersion drying
ZHOU Chenhong, LI Xuping, ZHANG Jing, REN Xiaopeng, YAO Jianan, LI Zhi, LI Tianyu
DOI: 10.12438/cst.2023-1230
Abstract FullText HTML PDF
Water-richness evaluation of Luohe Formation aquifer above coal seam based on combination weighting method
LIANG Gelong, WAN Bao, FENG Laihong, ZHANG Rui, JIAO Jianjun, HOU Lili, LI Yuan, GU Leiyu
DOI: 10.12438/cst.2023-0921
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation study on the effect of gas extraction in one face and four lanes on the spontaneous combustion of coal remains in the mining area
JIANG Yanhang, ZHOU Luhan, HAN Mingxu,
DOI: 10.12438/cst.2023-2980
Abstract FullText HTML PDF
Effects of different land use types on soil structure and hydraulic characteristics of reclaimed coal mines in semi-arid areas
LI Duomei, KONG Tao, CHEN Xi, GAO Xichen, LI Huasun, ZHANG Jialiang
DOI: 10.12438/cst.2023-0772
Abstract FullText HTML PDF
Study on acoustic emission characteristics and energy evolution of Brazilian splitting tests of coal samples with different height-diameter ratio
LEI Ruide, SU Luo, HE Pei, HU Chao, LI Jun, ZHOU Linsen
DOI: 10.12438/cst.2023-1288
Abstract FullText HTML PDF
Optimization analysis of layered materials of composite filling body beside gob-side entry retaining
LIU Zhenzhi, LIU Ping, LUO Chang, GAO Fangling, HUANG Xinkang, CHEN Zhen
DOI: 10.12438/cst.2023-0892
Abstract FullText HTML PDF
Temporal and spatial evolution mechanism of large-diameter borehole pressurerelief and permeable gas seepage in high gas coal seam
WANG Fangtian, LI Zhe, ZHANG Cun, HE Dongsheng, ZHANG Yang
DOI: 10.12438/cst.2023-0530
Abstract FullText HTML PDF
Evolution mechanism of thermodynamic characteristic parameters of CH4 adsorption influenced by structural coal quality ratio
ZHAO Pengxiang, YI Chunyan, LI Shugang, LIU Yanqun, JIA Yongyong
DOI: 10.12438/cst.2023-1277
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of seismic acoustic emission of loaded rock containing pre-existing cracks based on the discrete element simulation
ZHOU Wendong, CUI Yanwei, WANG Xiaoran, CHEN Li, XU Ke, REN Gehui, WANG Hao, SI Leilei
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0208
Abstract FullText HTML PDF
Geochemical characteristics and organic matter enrichment model of Wufeng-Longmaxi formations shale in northeast Sichuan China
ZHANG Zhibo, GUO Yinghai, ZHENG Weiqing, ZENG Chunlin, LI Yan, ZHAO Difei, ZHANG Jiaming
DOI: 10.12438/cst.2023–0946
Abstract FullText HTML PDF
Research on performance evaluation method of major science and technology projects in coal science and technology enterprises
GENG Haijiang, LIU Xianglan, SUN Haitao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0249
Abstract FullText HTML PDF
Coal quality big data mining method and application based on SOM plus K-means two-stage clustering
HAN Donghui, TANG Yuegang
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021-1048
Abstract FullText HTML PDF