Advance Search
Online first have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Development and application of shear test system for soft crushed coal
SHU Longyong, RAO Wenming, FAN Xisheng, LIU Zhengshuai, SUN Zhongxue, HUO Zhonggang
DOI: 10.12438/cst.2023-1240
Abstract FullText HTML PDF
New mode and key technology of series drive of multiple permanent magnet motors for scraper conveyor
ZHANG Qiang, LIU Wei, WANG Cong, SU Jinpeng, LIU Junming, GU Jieying, Zhang Runxin
DOI: 10.12438/cst.2023-1396
Abstract FullText HTML PDF
Study on separated layer water burst mechanism for weakly cemented giant thick glutenite
LI Jianghua
DOI: 10.12438/cst.2023-1681
Abstract FullText HTML PDF
Study on Gas Migration Law in Goaf under the Influence of Small Faults
ZhANG Xuebo, WANG Pan, WANG Hao
DOI: 10.12438/cst.2023–0672
Abstract FullText HTML PDF
Developing of the evaluation of water inrush risk from coal seam floor
YAO Hui, YIN Huichao, YIN Shangxian, HOU Enke, BI Meng, LIAN Huiqing, XIA Xiangxue, LIANG Manyu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0346
Abstract FullText HTML
Influence of mining ground fissures development on seedling bank and seedling establishment factors in semi-arid mining area
DU Huadong, XIE Shanshan, BI Yinli, LIU Yan, SUN Hao, LIU Yunlong
DOI: 10.12438/cst.2023-1455
Abstract FullText HTML PDF
Research on instability mechanism and precursory information of coal pillar dam of underground reservoir in coal mine
CHI Mingbo, WU Baoyang, CAO Zhiguo, LI Peng, LIU Xiaoqing, LI Haixiang, ZHANG Yong, YANG Yi
DOI: 10.12438/cst.2022-1906
Abstract FullText HTML PDF
Promotion of carbon fixation and emission reduction by microalgae with optical fiber/light guide tubes
XIA Ao, REN Kexin, ZHANG Jingmiao, HUANG Yun, ZHU Xianqing, ZHU Xun, LIAO Qiang
DOI: 10.12438/cst.2024-0095
Abstract FullText HTML
Plant diversity and its relationship with soil enzyme activities and nutrients under different reclamation treatments in open-pit coal mining area
JIAO Xiaoliang, YIN Kejing, BI Yinli, LI Mingchao, TIAN Lexuan
DOI: 10.12438/cst.2022-2224
Abstract FullText HTML PDF
Research on the evolution mechanism of the topological relationship of the property parameters of the mining overburden rock pressure relief gas migration channel
ZHAO Pengxiang, ZHUO Risheng, LI Shugang, LIN Haifei, CHANG Zechen, JIA yongyong, JIN Quan, LIU Yuanjia
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-1784
Abstract FullText HTML PDF
A two-scale coarse-grained discrete element methodand experimental verification of bulk coal
LIBo, LIUBei, ZHANG Peng, XIA Rui, WANG Xue-wen, ZHAO Tingting, FENG Yuntian
DOI: 10.12438/cst.2023-1065
Abstract FullText HTML PDF
Interference state intelligent recognition method for shearer drum and hydraulic support guard plate of improved YOLOv5s algorithm
MAO Qinghua, HU Xin, WANG Menhan, ZHANG Xuhui, XUE Xusheng
DOI: 10.12438/cst.2023-0757
Abstract FullText HTML PDF
Geological evaluation and effective fracturing technology of Longtan Formation CBM in Nanchuan Block, southeast Chongqing, China
YAO Hongsheng, FANG Dazhi, BAO Kai, MA Jun, YUAN Hang
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-2248
Abstract FullText HTML PDF
Synchronization control of multi-cylinder propulsion for autonomous walking of deep underground fluidized coal mining equipments
BAO Jiusheng, LI Yuefeng, ZHOU Heng, YIN Yan, ZHAO Shaodi, WANG Zhongbin, GE Shirong
DOI: 10.12438/cst.2023-1513
Abstract FullText HTML PDF
Study on disaster-causing law of different types of hidden structures in deep coal seam
ZHANG Jianguo, QIU Liming, WANG Man, PENG Yujie, LIU Qiang, SONG Dazhao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-2239
Abstract FullText HTML PDF
Study on the release regularity of heavy metals from coal gangue with differentlithology in Xinjiang
LI Jiaxin, WANG Wenfeng, LU Qingfeng, CHE Kexin, LIU Hengyan
DOI: 10.12438/cst.2023-0142
Abstract FullText HTML PDF
Control strategy of hybrid electric high speed monorail crane based on deterministic rules
WU Qikang, BAO Jiusheng, WANG Xu, YIN Yan, ZHANG Lei, TANG Binzhan
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1586
Abstract FullText HTML PDF
Study on long-distance fast advance drilling technology strategy and supporting equipment in coal mine roadway tunneling
LIU Songyong, XU Baolong, QIN Lixue, MENG Qinghao, LI Hongsheng
DOI: 10.12438/cst.2023-0012
Abstract FullText HTML PDF
Research on design of small diameter TBM cutterhead in Gas control roadway of Well 1 BaiLongShan Coal Mine
WANG Bingshan, WANG Dalong, WANG Yilong, CHEN Cunqiang, LI Yongyuan, LI Kexiang, MA Xingen, XIAO Yunzhi
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1706
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive evaluation of TOPSIS-RSR grouting effect based on subjective and objective combined weights
CHEN Juntao, LI Wenxin, XUE Feng, WANG Kai, ZHANG Chengxiang, SONG Tao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1695
Abstract FullText HTML PDF
Pore structure characteristics and full-scale characterization of coal reservoirs in the Laochang mining area
HU Binbin, ZHANG Xiaoyang, LI Kang, ZHANG Shasha, WU Caifang, ZHANG Junjian
DOI: 10.12438/cst.2023-1743
Abstract FullText HTML PDF
Study of a dust reduction method based on the volume of plastic zone and a comprehensive control technology for roadheader cutting
ZHOU Wendong, WANG Hetang, SI Leilei
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1690
Abstract FullText HTML PDF
Distribution and geological controls on gas-bearing section of coal measure gases in Qinshui Basin
HOU Xiaowei, ZHANG Jinming, ZHU Yanming, ZHOU Guanqun, CHEN Luwang, WANG Yingjin, QU Xiaorong
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-2081
Abstract FullText HTML PDF
Study on the effect of NMR-based surfactants on pore wetting of high-order coal
YANG Ming, ZHANG Tao, ZHANG Xuebo, XU Jing, HAN Longxiang, MA Ji
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1974
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on impact mechanical properties and energy dissipation of pre–drilled hole coal samples under impact load
HE Jie, WU Yongzheng, SUN Zhuoyue, LI Junchen
DOI: 10.12438/cst.2023-1789
Abstract FullText HTML PDF
Roof cutting mechanism of dense drilling in gob-side entry retaining and determination method of key parameters
LIU Shaowei, LI Xiaopeng, ZHU Wenqing, FU Mengxiong, ZHANG Dingshan, PENG Bo
DOI: 10.12438/cst.2023-1760
Abstract FullText HTML PDF
Extension mechanism and influencing factors of indirect fracturing fractures on coal seam roof
LI Yong, CHEN Tao, MA Xiaotian, WU Xiang
DOI: 10.12438/cst.2023-0910
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of vegetation restoration type on abundant and rare microflora in reclaimed soil of open-pit mining area
MA Jing, HUA Ziyi, CHENG Yanjun, ZHU Yanfeng, YANG Yongjun, CHEN Fu
DOI: 10.12438/cst.2023-1882
Abstract FullText HTML PDF
Research on re-fracturing mechanism and cavity structure evolution characteristics of broken rock mass in goaf of closed mine
MENG Fanfei, PU Hai, NI Hongyang, BIAN Zhengfu
DOI: 10.12438/cst.2023-1802
Abstract FullText HTML PDF
Study on the influence of mining ground fissures on soil anti-erodibility in northern Shaanxi coal mining area
SONG Shijie, PENG Ruisi, ZUO Jing, LIU Lu, CHEN Baodeng
DOI: 10.12438/cst.2023-1818
Abstract FullText HTML PDF
Study on meso-fracture and energy evolution law of rock under sleeve fracturing
HU Shanchao, HAN Jinming, HUANG Junhong, PING Lifen, CHENG Yafei, GAO Zhihao, GUO Shihao, YANG Lei
DOI: 10.12438/cst.2023-1438
Abstract FullText HTML PDF
Soil bacterial community structure in coal mining area and its response to different reclamation patterns
ZHANG Shiwen, CAI Huizhen, ZHANG Yanhai, DONG Xianglin, LIU Jun, YU Jing
DOI: 10.12438/cst.2023-1117
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of CO2 storage technology by mineralization of coal-based solid waste
ZHU Lei, GU Wenzhe, SONG Tianqi, HE Zhiwei, LIU Zhicheng
DOI: 10.12438/cst.2023-0988
Abstract FullText HTML PDF
Research on quantitative monitoring of underground fault activity and its influence on rock burst
RONG Hai, WEI Shilong, ZHANG Hongwei, YANG Suihan, TANG Jinbao, CHEN Linlin, QIAN Hongliang, WANG Yadi
DOI: 10.12438/cst.2023-1140
Abstract FullText HTML PDF
Rapid support technology and engineering application of roadway reconstruction high strength bearing structure in coal mine
XU Youlin, WU Xukun, ZHOU Bo, ZHENG Wei, WU Shaokang, ZHOU Ze, CHEN Zhisong, ZHANG Jitao
DOI: 10.12438/cst.2023-1831
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic mechanical characteristics and engineering application of high elongation anchor cable
FU Yukai, WU Yongzheng, ZHOU penghe, SUN Zhuoyue, LI Junchen
DOI: 10.12438/cst.2023–0093
Abstract FullText HTML PDF
Theoretical basis and technical of carbon dioxide backfill in coal mine
Liu Lang, Fang Zhiyu, Wang Shuangming, Gao Guobin, Zhang Bo, Zhao Yujiao, Zhu Mengbo, Liu Zhichao, Wang Jingyu, Zhou Jing, Li Yan, Wang Mei, Zhang Xiaoyan, Zhou Song, Jia Qifeng
DOI: 10.12438/cst.2023-1485
Abstract FullText HTML PDF
A new method for calculating particle coal matrix scale and its application
WANG Liang, LI Ziwei, ZHENG Siwen, AN Fenghua, ZHAO Wei, WU Songwei
DOI: 10.12438/cst.2023-0886
Abstract FullText HTML PDF
Study on preparation and application of high accumulation solidified foam for preventing coal spontaneous combustion
HU Xiangming, WANG Kai, XUE Di, SUN Gongzheng
DOI: 10.12438/cst.2023–1393
Abstract FullText HTML PDF
Research on calculation and optimization method of refrigeration and cooling pipe network in High Temperature Mine
MA Li, ZHANG Yating, LIU Shangming, JIAN Junchang, QIN Zhihua, LIU Heng, CHENG Chaoyang
DOI: 10.12438/cst.2023-0426
Abstract FullText HTML PDF
Research on the distribution law of downward mining stress field in close coal seam and the method of reasonable location of the roadway
LIU Hongtao, HAN Zhou, HAN Zijun, GUO Xiaofei, WEI ShengJie, LUO Zilong, HU Zhengbao
DOI: 10.12438/cst.2022–1554
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasonic and CT scanning analysis of coal-rock mass under the primary bedding structure
LEI Guorong, LI Chunyuan, QI Qingxin, WANG Jiamin, DU Weisheng, LI Xiangshang, HE Tuan
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0314
Abstract FullText HTML PDF
Study on methane adsorption characteristics and thermodynamic characteristics of wet shale gas
YANG Junsong, LI Bobo, LI Jianhua, GAO Zheng, Song Haosheng, Duan Shulei
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0135
Abstract FullText HTML PDF
Study on evolution law of overburden fracture in fully-mechanized top-coal caving face with large mining height in thick coal seam
LIU Hongtao, LUO Zilong, HAN Zijun, HAN Zhou, CHEN Xiaogang, PENG Jiachen
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1926
Abstract FullText HTML PDF
Study on optimization of well pattern and well spacing for CBM development ——Taking Da ning block as an example
HUANG Zan, ZHOU Ruiqi, YANG Jiaosheng, WANG Meizhu, WANG Dameng, MA Zunqing, QI Ling, MEN Xinyang, FANG Liyu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1568
Abstract FullText HTML PDF
Multi-scale analysis of fracturing characteristics of coalbed methane Wells in Tunlan Block
LI Hongyu, SONG Xiaoxia, LIU Wei, LI Wei, CHEN Weidong, WANG Yu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0433
Abstract FullText HTML PDF
Study on the change pattern of acoustic emission signal and generation mechanism during coal heating and combustion process
KONG Biao, ZHONG Jianhui, LU Wei, HU Xiangming, XIN Lin, ZHANG Bin, ZHANG Xiaolong, ZHUANG Zedong
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1851
Abstract FullText HTML PDF
Research on the mechanical behaviour and determination method for shear strength of colluvial deposit in large-scale direct shear tests
JIANG Qiangqiang, XU Yangqing, WANG Hao, YANG Longwei
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1792
Abstract FullText HTML PDF
Optimization and simulation of adaptive mining cutting path in complex undulating coal seam
GONG Shixin, REN Huaiwei, HUANG Wei, LI Jian
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1651
Abstract FullText HTML PDF
Calculation method of safe width of gasification cavity for medium-deep underground coal gasification
DONG Zhen, REN Bo, CHEN Yanpeng, ZHAO Yufeng, CHEN Hao, CHEN Shanshan, XUE Junjie, ZHANG Mengyuan, YI Haiyang, WU Hanqi
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0444
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative characterization of pore structure in coal measure shales based on deep learning
WANG Anmin, GAO Yuchao, ZOU Junchao, ZHAO Zeyuan, CAO Daiyong
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1597
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on pyrolytic, fracture evolution and seepage of oil shale under high temperature
DING Xin, GAO Feitong, CUI Jingzhi, DU Mu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1591
Abstract FullText HTML PDF
Study on the damage and fracture characteristics of coal rock based on the X-ray micro-CT scanning technology and statistical strength theory
ZHANG Liang, QI Qingxin, REN Ting, LI Xiangchun, GAO Ke, LI Chunyuan, LI Xiaopeng, YUAN Honghui
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-2185
Abstract FullText HTML PDF
Research on performance evaluation method of major science and technology projects in coal science and technology enterprises
GENG Haijiang, LIU Xianglan, SUN Haitao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0249
Abstract FullText HTML PDF
Fatigue life prediction of shearer rocker shell based on DEM-MFBD bidirectional coupling technology
ZHAO Lijuan, YANG Shijie, ZHANG Haining, HAN Liguo
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1908
Abstract FullText HTML PDF
Experimental simulation on the electrochemical mechanism of iron pollution from “dual-source” in closed coal mine water
ZHOU Lai, YE Tao, ZHENG Shuangshuang, ZHU Xueqiang, WU Jiangfeng
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0150
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the difference between weathered coal and lignite in the conversion of biomethane
ZHANG Shuangbin, ZHAO Shufeng, GUO Hongyu, JIAN Kuo
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1945
Abstract FullText HTML PDF
Study on the division method and fractal characteristics of overburden gas slow permeability zone in up-dip fully mechanized face of inclined thick coal seam
ZHAO Pengxiang, WANG Yulong, LI Shugang, LIN Haifei, JIN Shikui, ZHUO Risheng, SHUANG Haiqing
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1444
Abstract FullText HTML PDF
Location of underground microseismic source based on 3D two-stream network
WU Yangxu, CHEN Ping, Li Bo
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-0395
Abstract FullText HTML PDF
Coal quality big data mining method and application based on SOM plus K-means two-stage clustering
HAN Donghui, TANG Yuegang
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021-1048
Abstract FullText HTML PDF
How to realize safe-efficient-intelligent mining of rock burst coal seam
WANG Guofa, PAN Yishan, ZHAO Shankun, PANG Yihui, HE Yonghua, WEI Wenyan
2024, 52(1): 1-14. DOI: 10.12438/cst.2023-1656
Abstract FullText HTML PDF
Fissure evolution and variation of pyrolysis kinetics parameters of tar-rich coal during heat treatment under different atmosphere
WANG Shuangming, SUN Qiang, HU Xin, GE Zhenlong, GENG Jishi, XUE Shengze, SHI Qingmin
2024, 52(1): 15-24. DOI: 10.12438/cst.2023-1688
Abstract FullText HTML PDF
Reform and prospects of mining technology for large inclined coal seam in China
WU Yongping, LANG Ding, YUN Dongfeng, XIE Panshi, WANG Hongwei, GAO Xicai, LUO Shenghu, ZENG Youfu, LYU Wenyu, ZHANG Yanli, HU Bosheng, HUANGFU Jingyu, ZHOU Bangyuan, HUANG Guochun, WANG Li, LI Junming, LIU Bin
2024, 52(1): 25-51. DOI: 10.12438/cst.2023-1601
Abstract FullText HTML PDF
Key technologies and practices for safe, efficient, and intelligent mining of deep coal resources
LI WEI, SUN Xikui
2024, 52(1): 52-64. DOI: 10.12438/cst.2023-1794
Abstract FullText HTML PDF
Seventy years innovation development and popularization practice of coal mineconstruction technology and equipment in China
LIU Zhiqiang, SONG Zhaoyang, CHENG Shouye, JING Guoye, GAO Wei, LI Shengsheng
2024, 52(1): 65-83. DOI: 10.12438/cst.2024-0122
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and summary of prevention and control of rock burst in steeply inclined and ultra-thick coal seam
DOU Linming, WANG Yongzhong, LU Fangzhou, HE Hu, HE Jiang, ZHANG Qiang
2024, 52(1): 84-94. DOI: 10.12438/cst.2023-1700
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence law and classification prevention of rock burst in coal mines of Shaanxi Province
PAN Junfeng, LIU Shaohong, MA Wentao, XIA Yongxue, WANG Shuwen, FENG Meihua
2024, 52(1): 95-105. DOI: 10.12438/cst.2023-1492
Abstract FullText HTML PDF
Stress transfer control technology for fracturing weak structural bodies in subgrade dynamic pressure roadways
CHEN Shaojie, LIU Jiangwei, LI Yakang, LYU Hua
2024, 52(1): 106-116. DOI: 10.12438/cst.2023-1644
Abstract FullText HTML PDF
Design principle and engineering practice of rock bolting to prevent coal bump from rib coal massive slippage
HAN Jun, LI Guanghan, GUO Baolong, MA Shuangwen, CAO Chen
2024, 52(1): 117-125. DOI: 10.12438/cst.2023-1805
Abstract FullText HTML PDF
Research on the application of fiber bragg grating monitoring for deformation of coal pillar in sections
CHAI Jing, WANG Jiaqi, YANG Jianfeng, GAO Dengyan, GAO Kuiying, CHEN Jianhua, LIU Zeyu, YANG Lei
2024, 52(1): 126-137. DOI: 10.12438/cst.2023–1413
Abstract FullText HTML PDF
Thoughts on the development path of coal and gas co-mining technology in dual carbon strategy
LI Shugang, ZHANG Jingfei, LIN Haifei, DING Yang, BAI Yang, ZHOU Yuxuan, ZHU BING, DAI Zheng
2024, 52(1): 138-153. DOI: 10.12438/cst.2023-1689
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and prospect of mine fire intelligent monitoring and early warning technology in recent 20 years
DENG Jun, LI Xin, WANG Kai, WANG Weifeng, YAN Jun, TANG Zongqing, KANG Furu, REN Shuaijing
2024, 52(1): 154-177. DOI: 10.12438/cst.2023-2016
Abstract FullText HTML PDF
Research on technology of key steps of intelligent ventilation in mines
ZHANG Lang, LIU Yanqing
2024, 52(1): 178-195. DOI: 10.12438/cst.2023-1987
Abstract FullText HTML PDF
Technology processes of enhancement of broken soft and low permeability coal reservoir and surface development of coalbed methane
SANG Shuxun, HUANG Fansheng, SHAN Yansheng, ZHOU Xiaozhi, LIU Shiqi, HAN Sijie, ZHENG Sijian, LIU Tong, WANG Ziliang, WANG Fengbin
2024, 52(1): 196-210. DOI: 10.12438/cst.2023-0997
Abstract FullText HTML PDF
Key technologies for coordinated development of coalbed methane in inclined soft coal seam groups: a case study of Aiweigou Mining Area
LIANG Yunpei, ZHU Shuancheng, CHEN Liang, ZHAO Kun, SUN Dongling, CHEN Jianjie, ZHANG Bichuan
2024, 52(1): 211-220. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0005
Abstract FullText HTML PDF
Breakage characteristics of casing and prevention and control measures in mining wells based on the evolution law of stress and crack fields in overlying strata
LI Yanhe, NI Xiaoming, WANG Baoyu, TAN Xuebin
2024, 52(1): 221-231. DOI: 10.12438/cst.2023–1571
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and prospects of ultrasonic vibration in coal rock fracturing
WANG Xufeng, NIU Zhijun, ZHANG Lei, LI Xiangyu, WANG Jiyao, CHANG Zechao, CHEN Xuyang
2024, 52(1): 232-243. DOI: 10.12438/cst.2022-2121
Abstract FullText HTML PDF
Distribution of early and middle Jurassic tar-rich coal and its geological controls in Northern Xinjiang
NING Shuzheng, ZHANG Li, XU Xiaotao, ZHANG Jianqiang, ZOU Zhuo
2024, 52(1): 244-254. DOI: 10.12438/cst.2023–0638
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of microbial communities in water bodies of ecologically fragile coal mining areas and indications for mine water filling
FAN Limin, LI Tao, GAO Ying, BAI Ruhong, SUN Qiang
2024, 52(1): 255-266. DOI: 10.12438/cst.2023-1798
Abstract FullText HTML PDF
Treatment technology of large flow water gushing in karst depression open-pit mine
LI Haiyan, XIA Maozhe, ZHANG Kun, ZHANG Bo, SUN Huaifeng, ZHAO Guodong, HAN Junfei, LIU Gongjie, HE Enlei
2024, 52(1): 267-279. DOI: 10.12438/cst.2023-1972
Abstract FullText HTML PDF
Key technology research and engineering practice of speedy drivage with driving and bolting integration in soft surrounding rock
WANG Hong, LI Faquan, ZHANG Xiaofeng
2024, 52(1): 280-287. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0544
Abstract FullText HTML PDF
Improved ORB-FLANN efficient matching method for coal gangue image
MA Hongwei, ZHOU Wenjian, WANG Peng, ZHANG Ye, ZHAO Yingjie, WANG Saisai, LI Lang
2024, 52(1): 288-296. DOI: 10.12438/j.cnki.cst.2023-1550
Abstract FullText HTML PDF
An illuminance improvement and details enhancement method on coal mine low-light images based on Transformer and adaptive feature fusion
TIAN Zijian, WU Jiaqi, ZHANG Wenqi, CHEN Wei, ZHAO Tao, YANG Wei, WANG Shuai
2024, 52(1): 297-310. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0112
Abstract FullText HTML PDF
Research on visual positioning method of digging and anchoring equipment based on single laser beam information
ZHANG Xuhui, CHEN Xin, YANG WenJuan, LEI Mengyu, TIAN Chenhui, YANG Junhao
2024, 52(1): 311-322. DOI: 10.12438/cst.2023-1674
Abstract FullText HTML PDF
Ecological protection and restoration technology of large-scale open-pit coal mining area in the northern sand-proof belt
LI Quansheng, LI Lin, FANG Jie, ZHOU Wei, LEI Shaogang, BAO Yuying, CUI Ming
2024, 52(1): 323-333. DOI: 10.12438/cst.2023-1902
Abstract FullText HTML PDF
Ecological stability evaluation of revegetation community on open-pit coal mine dump slopes
LU Zhaohua, ZHANG Lin
2024, 52(1): 334-344. DOI: 10.12438/cst.2023-1933
Abstract FullText HTML PDF
Effects of land reclamation on soil bacterial community assembly and carbon sequestration function in coal mine subsidence area: taking Dongtan Mining Area as an example
CHEN Fu, SONG Xiaojun, DONG Wenxue, ZHU Yanfeng, YOU Yunnan, MA Jing
2024, 52(1): 345-354. DOI: 10.12438/cst.2023-1221
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-temporal variation and prediction of land use and carbon storage in high groundwater level mining area
XU Liangji, HE Zhendong, LIU Xiaopeng, ZHANG Kun, WU Manyi
2024, 52(1): 355-365. DOI: 10.12438/cst.2023-0439
Abstract FullText HTML PDF
Research on the combination model of water-soluble elements in coal from eastern Xinjiang
BAI Xiangfei, DING Hua, HE Jin, ZHANG Yunpeng, YUAN Dongying
2024, 52(1): 366-379. DOI: 10.12438/cst.2023-1009
Abstract FullText HTML PDF
Current situation and progress of coal gangue resource utilization
ZHU Tao, WU Xinjuan, XING Cheng, JU Qiuge, SU Siyuan
2024, 52(1): 380-390. DOI: 10.12438/cst.2023-1917
Abstract FullText HTML PDF