Advance Search

column
Study on evolution law of overburden fracture in fully-mechanized top-coal caving face with large mining height in thick coal seam
LIU Hongtao, LUO Zilong, HAN Zijun, HAN Zhou, CHEN Xiaogang, PENG Jiachen
2024, 52(3): 1-12. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1926
Abstract FullText HTML PDF
Small coal pillar technology in fully-mechanized top-coal caving face of multi layer hard roof and extra thick coal seam
HUO Bingjie, MENG Fanlu, LI Tianhang, SONG Ziqi, JIN Jingjue, HUANG Yuxuan
2024, 52(3): 13-23. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0599
Abstract FullText HTML PDF
Study on the stress evolution law of surrounding rock and cooperative control technology in coal seam group mining
WU Shaokang, ZHANG Junwen, XU Youlin, SONG Zhixiang, ZHANG Yang, FAN Wenbing, DONG Xukai, ZHANG Jitao, CHEN Zhisong
2024, 52(3): 24-37. DOI: 10.12438/cst.2023-0515
Abstract FullText HTML PDF
Gateroad protection mechanism and surrounding rock control for gob-side entry with slender pillar in deep and inclined extra-thick coal seams
MENG Qiaorong, WANG Huixian, WANG Pengfei, CHEN Kehang, ZHANG Jianli, DONG Enyuan, GAO Xiang, HOU Wei
2024, 52(3): 38-52. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0239
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation study on the support performance of anti-impacting and energy-absorbing concrete-filled steel tube arches in roadways
XU Hailiang, GAO Hanjun, SONG Yimin, AN Dong, ZHENG Xinlei
2024, 52(3): 53-62. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0487
Abstract FullText HTML PDF
Study on rotation angle and three-zone deformation characterization of hinged structure of mining overburden rock based on OFDR
LIU Qi, LIU Xianglin, CAO Guangyong, ZHAO Jinhai, JIANG Changbao
2024, 52(3): 63-73. DOI: 10.12438/cst.2023-0893
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasonic and CT scanning analysis of coal-rock mass under the primary bedding structure
LEI Guorong, LI Chunyuan, QI Qingxin, WANG Jiamin, DU Weisheng, LI Xiangshang, HE Tuan
2024, 52(3): 74-86. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0314
Abstract FullText HTML PDF
Research on coal-geothermal collaborative exploration system in deep mines
LIU Qi, SU Wei, ZHANG Ruiying, LI Yanpeng, FENG Xu, YANG Liang
2024, 52(3): 87-94. DOI: 10.12438/cst.2023-0650
Abstract FullText HTML PDF
Study on characteristics of methane adsorption and thermodynamic in water-bearing shale
YANG Junsong, LI Bobo, LI Jianhua, GAO Zheng, SONG Haosheng, DUAN Shulei
2024, 52(3): 95-105. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0135
Abstract FullText HTML PDF
Comparative study on effect of microstructure characteristics on adsorption of CH4 and CO2 in anthracite based on molecular simulation
XIN Xinxin, SA Zhanyou, YANG Shuai, WANG Dongmei, LIU Jie, LU Shouqing, SHAO Bing
2024, 52(3): 106-114. DOI: 10.12438/cst.2023-0692
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of heat injection CO2 to increase CH4 production based on gas-water two-phase flow
ZHANG Linfeng, YANG Yanguo, MU Yongliang, FAN Nan, LIU Kang, YAO Wenjun
2024, 52(3): 115-128. DOI: 10.12438/cst.2023-0690
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the effect of the angle of the shaped charge tube on the penetration enhancement of coal seam blasting
YANG Shuai, LIU Zegong, ZHANG Jianyu, FU Shigui, QIAO Guodong, ZHANG Xin
2024, 52(3): 129-138. DOI: 10.12438/cst.2023-0714
Abstract FullText HTML PDF
Detection method of wind speed anomaly fluctuation based on SSA−LSTM
DENG Lijun, YUAN Jinbo, LIU Jian, SHANG Wentian
2024, 52(3): 139-147. DOI: 10.12438/cst.2023-0463
Abstract FullText HTML PDF
Multi-scale analysis of fracturing characteristics of coalbed methane wells in Tunlan Block
LI Hongyu, SONG Xiaoxia, LIU Wei, LI Wei, CHEN Weidong, WANG Yu
2024, 52(3): 148-158. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0433
Abstract FullText HTML PDF
Genesis, controlling factors and geological significance of low resistivity in Late Paleozoic transitional coal measures in Eastern North China
HOU Zhongshuai, LIANG Zhao, CHEN Shiyue
2024, 52(3): 159-168. DOI: 10.12438/cst.2023-1531
Abstract FullText HTML PDF
Sediment source area of early cambrian stone coal in Northeastern Hunan Province, China
ZHANG Weiguo, HOU Enke, LI Huantong, ZHOU Jiarui, YANG Jiamei
2024, 52(3): 169-179. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0625
Abstract FullText HTML PDF
Study on evaluation technology of coal seam roof water hazard risk with protection coefficient
LYU Yuguang, QIAO Wei, HU Falun, LIU Mengnan, LYU Bo
2024, 52(3): 180-188. DOI: 10.12438/cst.2023-0992
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on grouting reinforcement characteristics of limestone with different length cracks under fluid solid coupling
CHEN Juntao, LI Hao, JIA Dongxiu, MA Qing, LI Wenxin
2024, 52(3): 189-199. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0338
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and experimental study on the vibration characteristics of the spiral drum of a shearer based on two-way coupling method
ZHANG Meichen, ZHAO Lijuan, LI Minghao, TIAN Zhen
2024, 52(3): 200-216. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0452
Abstract FullText HTML PDF
Research on hydraulic tension Fuzzy-PID control technology of mine belt conveyor
WANG Weifeng, YANG Ze, ZHAO Xuanchong, JI Xiaohan, GUI Xiaoyun, HE Di
2024, 52(3): 217-224. DOI: 10.12438/cst.2023-0597
Abstract FullText HTML PDF
A two-scale coarse-grained discrete element methodand experimental verification of bulk coal
LI Bo, LIU Bei, ZHANG Peng, XIA Rui, WANG Xuewen, ZHAO Tingting, FENG Yuntian
2024, 52(3): 225-235. DOI: 10.12438/cst.2023-1065
Abstract FullText HTML PDF
Study on tightly coupled LiDAR-Inertial SLAM for open pit coal mine environment
MA Baoliang, CUI lizhen, LI Minchao, ZHANG Qingyu
2024, 52(3): 236-244. DOI: 10.12438/cst.2023-0538
Abstract FullText HTML PDF
Coal mine rock burst and coal and gas outburst image perception alarm method based on depth characteristics
CHENG Jijie, LIU Yi
2024, 52(3): 245-257. DOI: 10.12438/cst.2023-1848
Abstract FullText HTML PDF
CO2 storage potential of coal seam in Sanhejian closed coal mine
QIAN Jing, YI Gaofeng, ZHOU Qizhong, TANG Zhigang, PENG Yixuan, WANG Yang, CHEN Shangbin
2024, 52(3): 258-268. DOI: 10.12438/cst.2023-0877
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the distribution and occurrence characteristics of rare earth elements in coal and coal-fired products
XING Yanyang, DING Hua, BAI Xiangfei, HE Jin
2024, 52(3): 269-282. DOI: 10.12438/cst.2023-1165
Abstract FullText HTML PDF
A new perspective on the interaction of refractory coal and polar collector: molecule docking and induced fit effect
QU Pengcheng, XIA Yangchao, XUE Zhigang, XING Yaowen, GUI Xiahui, TIAN Jia
2024, 52(3): 283-290. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0206
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the difference between weathered coal and lignite in the conversion of biomethane
ZHANG Shuangbin, ZHAO Shufeng, GUO Hongyu, JIAN Kuo
2024, 52(3): 291-299. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1945
Abstract FullText HTML PDF
Study on the mechanism of hydrogen production by methane decomposition catalyzed by activated carbon loaded by carbon black for increasing defect sites
YANG Li, LIU Shuai, XIN Chunmei, LIU Lu, ZENG Xingyang, LIU Fang
2024, 52(3): 300-310. DOI: 10.12438/cst.2023-0320
Abstract FullText HTML PDF
Effect of AMF inoculation on root distribution and water use efficiency of Amorpha fruticosa L in western coal mining area
BI Yinli, YANG Wei, KE Zengming, WU Chao, LI Mingchao
2024, 52(3): 311-322. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0330
Abstract FullText HTML PDF
Experimental simulation on the electrochemical mechanism of iron pollution from “dual-source” in closed coal mine water
ZHOU Lai, YE Tao, ZHENG Shuangshuang, ZHU Xueqiang, WU Jiangfeng
2024, 52(3): 323-331. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0150
Abstract FullText HTML PDF