Advance Search

column
Evolution characteristics of water flowing fracture in shallow buried coal seam in water abundance gully valley area
LAI Xingping, QIAO Hao, SHAN Pengfei, WU Longquan, ZHU Haoyu, ZHAO Haozhou, DAI Ziqiang
2024, 52(4): 1-11. DOI: 10.12438/cst.2023-1985
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on in-situ intelligent sorting and filling technology of coal gangue underground
LIANG Weiguo, GUO Fengqi, YU YongJun, ZHANG Zehan, YAN Juncai
2024, 52(4): 12-27. DOI: 10.12438/cst.2023-1677
Abstract FullText HTML PDF
Ecological protection coal mining technology system and engineering practice
LI Quansheng, LI Lin, FANG Jie, GUO Junting, LI Jun, XU Zhuhe, LI Xiaobin
2024, 52(4): 28-37. DOI: 10.12438/cst.2023-1962
Abstract FullText HTML PDF
Method determination on key position of coal mine constructional backfill based on fracture characteristics of roof structure
FENG Guorui, GUO Wei, LI Zhu, QI Tingye, CUI Jiaqing, CUI Yekai, ZHANG Zhicheng, CAI Wenhao
2024, 52(4): 38-49. DOI: 10.12438/cst.2023-1747
Abstract FullText HTML PDF
Theoretical and technological concepts of synergistic coal and natural gas extraction
YANG Shengli, ZHANG Shen, WANG Xudong, ZHANG Kai, XIN Delin, ZHAI Ruihao
2024, 52(4): 50-68. DOI: 10.12438/cst.2023-1720
Abstract FullText HTML PDF
Foundation and technology of coordinated utilization of bulk solid waste ‘Three modernizations’ in coal power base
YANG Ke, HE Shuxin, HE Xiang, CHU Mo, ZHOU Wei, YUAN Ning, CHEN Denghong, GONG Peng, ZHANG Yuanchun
2024, 52(4): 69-82. DOI: 10.12438/cst.2024-0129
Abstract FullText HTML PDF
Mining technology and practice of full-solid waste cemented backfilling in narrow strip of extra-thick coal seam under buildings
LIU Lang, LUO Yixiao, ZHU Mengbo, SU Chen, WU Taotao, WANG Jianyou, HANG Yanlong
2024, 52(4): 83-92. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0188
Abstract FullText HTML PDF
Application and prospect of coal gangue slurry filling technology
ZHU Lei, GU Wenzhe, YUAN Chaofeng, LIU Chengyong, PAN Hao, SONG Tianqi, SHENG Fengtian
2024, 52(4): 93-104. DOI: 10.12438/cst.2023-1919
Abstract FullText HTML PDF
Pre-splitting weakening failure characteristics of hard overburden and height control mechanism of water-conducting fracture zone
ZHANG Yujun, LI Youwei, XIAO Jie, ZHANG Zhiwei, LI Jiawei
2024, 52(4): 105-118. DOI: 10.12438/cst.2023-1618
Abstract FullText HTML PDF
Accurate monitoring and accounting of methane emission in underground coal mine
XIE Beijing, LI Xiaoxu, ZHANG Jingshun, LUAN Zheng, LI Jun, CHEN Wei, WANG Ziyao, TANG Xiaoping
2024, 52(4): 119-130. DOI: 10.12438/cst.2023-1992
Abstract FullText HTML PDF
Construction and application of green and low-carbon evaluation indicators for coal mining areas
JIN Xiangyang, LI Yang, YU Lei, LI Yaona, LEI Xinghai, WANG Nan, YAN Mingci, XIA Xue, REN Yuqi
2024, 52(4): 131-142. DOI: 10.12438/cst.2023-1806
Abstract FullText HTML PDF
Technology and application of in-situ pressure and gas maintaining coring for deep coal seam
GAO Mingzhong, SONG Jie, CUI Pengfei, LI Yongcheng, LI Cong, LI Jianan, LIU Guikang, YOU Zhenxi, SHI Xiaojun
2024, 52(4): 143-154. DOI: 10.12438/cst.2024-0156
Abstract FullText HTML PDF
Study on technology and effect of gas extraction in horizontal well with segmental hydraulic fracture in roof of coal seam in Huainan mining area
CHEN Benliang, YUAN Liang, XUE Sheng, JIANG Wenping, YANG Ke, ZHOU Tao, LI Dandan, WU Jing
2024, 52(4): 155-163. DOI: 10.12438/cst.2023-1937
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of coal seam gas content determination technology and equipment
SUN Siqing, YANG Fan, ZHENG Yuqi, ZHANG Qingli
2024, 52(4): 164-176. DOI: 10.12438/cst.2024-0170
Abstract FullText HTML PDF
Asymmetric characteristics of “three-field” in overburden of inclined coal seam groups and target extraction mechanism
RAN Qican, LIANG Yunpei, ZOU Quanle, ZHANG Bichuan
2024, 52(4): 177-192. DOI: 10.12438/cst.2024-0068
Abstract FullText HTML PDF
Study on the permeability model and in-situ testing of coal seams using repeatedinjection pressure drop method
LI Wei, YANG Shilong, ZHOU Hongxing, LIU Jinzhao
2024, 52(4): 193-202. DOI: 10.12438/cst.2023-1340
Abstract FullText HTML PDF
Intelligent prediction method for roof gas drainage roadway layout
GUO Shibin, HU Guozhong, ZHU Jiaxin, XU Jialin, QIN Wei, YANG Nan
2024, 52(4): 203-213. DOI: 10.12438/cst.2024-0065
Abstract FullText HTML PDF
Study on gas migration law in goaf under the influence of small faults
ZHANG Xuebo, WANG Pan, WANG Hao
2024, 52(4): 214-230. DOI: 10.12438/cst.2023-0672
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study and application of hydraulic fracturing in underlying coal seam
LU Yongxin, HU Shengyong, LI Guofu, WU Xi, LU Jiaqi, YANG Yutao, ZHANG Cun, SU Yan
2024, 52(4): 231-242. DOI: 10.12438/cst.2024-0286
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the impact of water on the competitive adsorption characteristics of CH4/CO2 in coal
CHEN Liwei, BIAN Le, WANG Dongjie, ZHENG Haoge, ZHAO Zhanchuan
2024, 52(4): 243-254. DOI: 10.12438/cst.2023-1999
Abstract FullText HTML
Research on hole protection technology of screen pipe for hydraulic transportation and automatic butt joint in high position directional borehole
ZHANG Jinbao
2024, 52(4): 255-264. DOI: 10.12438/cst.2023-1614
Abstract FullText HTML PDF
Experiment on the promoting-inhibiting effects on methane explosion by using haloalkanes
WANG Tao, DONG Zhe, SHENG Yuhuai, NAN Fan, YANG Zhe, YANG Peng, MENG Fan, LUO Zhenmin
2024, 52(4): 265-274. DOI: 10.12438/cst.2023-1793
Abstract FullText HTML PDF
Performance study on visible-light catalytic conversion of low concentration coalmine gas to methanol with Z-type heterojunction Ag2S/AgVO3
YANG Juan, SHAN Qiyue, DAI Jun, ZHANG Ge, FENG Zhixiang
2024, 52(4): 275-287. DOI: 10.12438/cst.2023-1998
Abstract FullText HTML PDF
Wave velocity evolution and fracture distribution of soft coal under uniaxial compression
ZHU Chuanqi, WANG Lei, CHEN Lipeng, ZHANG Yu, WANG Ancheng
2024, 52(4): 288-301. DOI: 10.12438/cst.2023-1388
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of spatiotemporal evolution characteristics of floor rock mass and roadway failure under mining influence
ZHAO Qingchong, TU Min, FU Baojie, ZHANG Xiangyang, DANG Jiaxin
2024, 52(4): 302-313. DOI: 10.12438/cst.2023-1730
Abstract FullText HTML PDF
Structural design and motion response of parallelogram hydraulic support in pitching oblique mining face of steeply dipping coal seam
WU Yongping, DU Yuqian, XIE Panshi, WANG Hongwei, HU Bosheng, YAN Zhuangzhuang, WANG Tong, HU Tao
2024, 52(4): 314-325. DOI: 10.12438/cst.2023-1437
Abstract FullText HTML PDF
Research on intelligent conveying technology of 500 m ultra-long face scraper
CUI Weixiu, MU Runqing, XIE Hongzhang, YAN Shiyuan
2024, 52(4): 326-335. DOI: 10.12438/cst.2023-0739
Abstract FullText HTML PDF
Research on joint strength of steel cord conveyor belt and preformed core rubber technology
ZHANG Hongyu, LI Junxia, SONG Jiahui, FAN Wenrui
2024, 52(4): 336-345. DOI: 10.12438/cst.2022-1014
Abstract FullText HTML
Design and implementation of quantitative remote sensing monitoring and intelligent analysis system for mine ecological environment
LIU Juqing, LI Jun, WANG Xingjuan, ZHANG Chengye, DU Menghao, RAN Wenyan, WANG Jinyang, HU Jingyu
2024, 52(4): 346-358. DOI: 10.12438/cst.2023-0456
Abstract FullText HTML PDF
Process optimization of the first set of fluidized bed methanol to propylene plant
DONG Guoliang, LIU Hongwei, WEN Yanbo, YANG Yunbin, DONG Yongzhong, LI Xusheng, WANG Jiping, SHEN Youqiang
2024, 52(4): 359-367. DOI: 10.12438/cst.2023-1013
Abstract FullText HTML PDF