Advance Search

column
How to realize safe-efficient-intelligent mining of rock burst coal seam
WANG Guofa, PAN Yishan, ZHAO Shankun, PANG Yihui, HE Yonghua, WEI Wenyan
2024, 52(1): 1-14. DOI: 10.12438/cst.2023-1656
Abstract FullText HTML PDF
Fissure evolution and variation of pyrolysis kinetics parameters of tar-rich coal during heat treatment under different atmosphere
WANG Shuangming, SUN Qiang, HU Xin, GE Zhenlong, GENG Jishi, XUE Shengze, SHI Qingmin
2024, 52(1): 15-24. DOI: 10.12438/cst.2023-1688
Abstract FullText HTML PDF
Reform and prospects of mining technology for large inclined coal seam in China
WU Yongping, LANG Ding, YUN Dongfeng, XIE Panshi, WANG Hongwei, GAO Xicai, LUO Shenghu, ZENG Youfu, LYU Wenyu, ZHANG Yanli, HU Bosheng, HUANGFU Jingyu, ZHOU Bangyuan, HUANG Guochun, WANG Li, LI Junming, LIU Bin
2024, 52(1): 25-51. DOI: 10.12438/cst.2023-1601
Abstract FullText HTML PDF
Key technologies and practices for safe, efficient, and intelligent mining of deep coal resources
LI WEI, SUN Xikui
2024, 52(1): 52-64. DOI: 10.12438/cst.2023-1794
Abstract FullText HTML PDF
Seventy years innovation development and popularization practice of coal mineconstruction technology and equipment in China
LIU Zhiqiang, SONG Zhaoyang, CHENG Shouye, JING Guoye, GAO Wei, LI Shengsheng
2024, 52(1): 65-83. DOI: 10.12438/cst.2024-0122
Abstract FullText HTML PDF
Exploration and summary of prevention and control of rock burst in steeply inclined and ultra-thick coal seam
DOU Linming, WANG Yongzhong, LU Fangzhou, HE Hu, HE Jiang, ZHANG Qiang
2024, 52(1): 84-94. DOI: 10.12438/cst.2023-1700
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence law and classification prevention of rock burst in coal mines of Shaanxi Province
PAN Junfeng, LIU Shaohong, MA Wentao, XIA Yongxue, WANG Shuwen, FENG Meihua
2024, 52(1): 95-105. DOI: 10.12438/cst.2023-1492
Abstract FullText HTML PDF
Stress transfer control technology for fracturing weak structural bodies in subgrade dynamic pressure roadways
CHEN Shaojie, LIU Jiangwei, LI Yakang, LYU Hua
2024, 52(1): 106-116. DOI: 10.12438/cst.2023-1644
Abstract FullText HTML PDF
Design principle and engineering practice of rock bolting to prevent coal bump from rib coal massive slippage
HAN Jun, LI Guanghan, GUO Baolong, MA Shuangwen, CAO Chen
2024, 52(1): 117-125. DOI: 10.12438/cst.2023-1805
Abstract FullText HTML PDF
Research on the application of fiber bragg grating monitoring for deformation of coal pillar in sections
CHAI Jing, WANG Jiaqi, YANG Jianfeng, GAO Dengyan, GAO Kuiying, CHEN Jianhua, LIU Zeyu, YANG Lei
2024, 52(1): 126-137. DOI: 10.12438/cst.2023–1413
Abstract FullText HTML PDF
Thoughts on the development path of coal and gas co-mining technology in dual carbon strategy
LI Shugang, ZHANG Jingfei, LIN Haifei, DING Yang, BAI Yang, ZHOU Yuxuan, ZHU BING, DAI Zheng
2024, 52(1): 138-153. DOI: 10.12438/cst.2023-1689
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and prospect of mine fire intelligent monitoring and early warning technology in recent 20 years
DENG Jun, LI Xin, WANG Kai, WANG Weifeng, YAN Jun, TANG Zongqing, KANG Furu, REN Shuaijing
2024, 52(1): 154-177. DOI: 10.12438/cst.2023-2016
Abstract FullText HTML PDF
Research on technology of key steps of intelligent ventilation in mines
ZHANG Lang, LIU Yanqing
2024, 52(1): 178-195. DOI: 10.12438/cst.2023-1987
Abstract FullText HTML PDF
Technology processes of enhancement of broken soft and low permeability coal reservoir and surface development of coalbed methane
SANG Shuxun, HUANG Fansheng, SHAN Yansheng, ZHOU Xiaozhi, LIU Shiqi, HAN Sijie, ZHENG Sijian, LIU Tong, WANG Ziliang, WANG Fengbin
2024, 52(1): 196-210. DOI: 10.12438/cst.2023-0997
Abstract FullText HTML PDF
Key technologies for coordinated development of coalbed methane in inclined soft coal seam groups: a case study of Aiweigou Mining Area
LIANG Yunpei, ZHU Shuancheng, CHEN Liang, ZHAO Kun, SUN Dongling, CHEN Jianjie, ZHANG Bichuan
2024, 52(1): 211-220. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0005
Abstract FullText HTML PDF
Breakage characteristics of casing and prevention and control measures in mining wells based on the evolution law of stress and crack fields in overlying strata
LI Yanhe, NI Xiaoming, WANG Baoyu, TAN Xuebin
2024, 52(1): 221-231. DOI: 10.12438/cst.2023–1571
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and prospects of ultrasonic vibration in coal rock fracturing
WANG Xufeng, NIU Zhijun, ZHANG Lei, LI Xiangyu, WANG Jiyao, CHANG Zechao, CHEN Xuyang
2024, 52(1): 232-243. DOI: 10.12438/cst.2022-2121
Abstract FullText HTML PDF
Distribution of early and middle Jurassic tar-rich coal and its geological controls in Northern Xinjiang
NING Shuzheng, ZHANG Li, XU Xiaotao, ZHANG Jianqiang, ZOU Zhuo
2024, 52(1): 244-254. DOI: 10.12438/cst.2023–0638
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of microbial communities in water bodies of ecologically fragile coal mining areas and indications for mine water filling
FAN Limin, LI Tao, GAO Ying, BAI Ruhong, SUN Qiang
2024, 52(1): 255-266. DOI: 10.12438/cst.2023-1798
Abstract FullText HTML PDF
Treatment technology of large flow water gushing in karst depression open-pit mine
LI Haiyan, XIA Maozhe, ZHANG Kun, ZHANG Bo, SUN Huaifeng, ZHAO Guodong, HAN Junfei, LIU Gongjie, HE Enlei
2024, 52(1): 267-279. DOI: 10.12438/cst.2023-1972
Abstract FullText HTML PDF
Key technology research and engineering practice of speedy drivage with driving and bolting integration in soft surrounding rock
WANG Hong, LI Faquan, ZHANG Xiaofeng
2024, 52(1): 280-287. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0544
Abstract FullText HTML PDF
Improved ORB-FLANN efficient matching method for coal gangue image
MA Hongwei, ZHOU Wenjian, WANG Peng, ZHANG Ye, ZHAO Yingjie, WANG Saisai, LI Lang
2024, 52(1): 288-296. DOI: 10.12438/j.cnki.cst.2023-1550
Abstract FullText HTML PDF
An illuminance improvement and details enhancement method on coal mine low-light images based on Transformer and adaptive feature fusion
TIAN Zijian, WU Jiaqi, ZHANG Wenqi, CHEN Wei, ZHAO Tao, YANG Wei, WANG Shuai
2024, 52(1): 297-310. DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0112
Abstract FullText HTML PDF
Research on visual positioning method of digging and anchoring equipment based on single laser beam information
ZHANG Xuhui, CHEN Xin, YANG WenJuan, LEI Mengyu, TIAN Chenhui, YANG Junhao
2024, 52(1): 311-322. DOI: 10.12438/cst.2023-1674
Abstract FullText HTML PDF
Ecological protection and restoration technology of large-scale open-pit coal mining area in the northern sand-proof belt
LI Quansheng, LI Lin, FANG Jie, ZHOU Wei, LEI Shaogang, BAO Yuying, CUI Ming
2024, 52(1): 323-333. DOI: 10.12438/cst.2023-1902
Abstract FullText HTML PDF
Ecological stability evaluation of revegetation community on open-pit coal mine dump slopes
LU Zhaohua, ZHANG Lin
2024, 52(1): 334-344. DOI: 10.12438/cst.2023-1933
Abstract FullText HTML PDF
Effects of land reclamation on soil bacterial community assembly and carbon sequestration function in coal mine subsidence area: taking Dongtan Mining Area as an example
CHEN Fu, SONG Xiaojun, DONG Wenxue, ZHU Yanfeng, YOU Yunnan, MA Jing
2024, 52(1): 345-354. DOI: 10.12438/cst.2023-1221
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-temporal variation and prediction of land use and carbon storage in high groundwater level mining area
XU Liangji, HE Zhendong, LIU Xiaopeng, ZHANG Kun, WU Manyi
2024, 52(1): 355-365. DOI: 10.12438/cst.2023-0439
Abstract FullText HTML PDF
Research on the combination model of water-soluble elements in coal from eastern Xinjiang
BAI Xiangfei, DING Hua, HE Jin, ZHANG Yunpeng, YUAN Dongying
2024, 52(1): 366-379. DOI: 10.12438/cst.2023-1009
Abstract FullText HTML PDF
Current situation and progress of coal gangue resource utilization
ZHU Tao, WU Xinjuan, XING Cheng, JU Qiuge, SU Siyuan
2024, 52(1): 380-390. DOI: 10.12438/cst.2023-1917
Abstract FullText HTML PDF